Albertssons byggkonsult

Kontrollansvarig, entreprenadbeskitningsman & överlåtelsebesiktningsman i Halmstad med omnejd

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Anton Albertsson är certifierad kontrollansvarig och har mångårig erfarenhet i rollen som kontrollansvarig. Albertssons byggkonsult bistår dig i ditt projekt med att upprätta en kontrollplan och den handledning du behöver för att projektet ska bli klart för dig att ta i bruk.

Kontrollansvarig krävs vid alla byggnationer som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga. I det allra flesta fall behöver den kontrollansvariga vara certifierad. Det är kommunen som ställer krav på när en kontrollansvarig behöver vara certifierad. Oftast är det från större tillbyggnader, nybyggnad av hus och större projekt som det behövs en certifierad kontrollansvarig.

En kontrollansvarigs uppgift är att bistå dig, alltså byggherren, med att upprätta en kontrollplan och genom den säkerställa att nödvändiga kontroller utförs på bygget så att att gällande bestämmelser från t.ex. bygglov och startbesked följs. Ytterst är det byggherrens ansvar alla krav ska säkerställas men en kontrollansvarig ska bistå byggherren under byggtiden.

Bygglovsprocessen
Bygglovsprocessen kallas förfarandet från att du lämnat in en ansökan om bygglov till att du får ta byggnaden i bruk efter att den är byggd.
Det första steget i bygglovsprocessen är att lämna in ansökan om bygglov och få ett beviljat bygglov. Ofta kräver kommunen att du ska lämna in ett förslag på vem som ska vara din kontrollansvarig för att de ska kunna besluta det i bygglovet. I bygglovsskedet tittar kommunen på gestaltning och utformning.

När du har fått bygglov ställer kommunen krav på ytterligare handlingar du behöver lämna in för att få startbesked och få påbörja byggnationen. De handlingarna är av mer teknisk karaktär och kan bestå utav konstruktionsritningar, ventilationsritningar, vatten- och avloppsritningar och tekniska beskrivningar i from av t.ex. brandskyddsbeskrivning som ska redovisa hur byggnaden lever upp till de krav på brandskydd som byggreglerna ställer.I det här skedet så är den kontrollansvariga behjälplig med att sammanställa din kontrollplan med punkter som under byggskedet ska kunna verifieras av dig eller dina entreprenörer som är relevanta för visa att vi kommer att leva upp till de krav som ställs i byggreglerna. Ofta krävs det ett tekniskt samråd tillsammans med kommunen när alla handlingar är framtagna där vi sitter ner och går igenom alla handlingar tillsammans med handläggare från kommunen innan vi får börja bygga.

I byggskedet så gör kontrollansvarig de byggplatsbesök som vi beslutat om, och protokoll för dem. Där går den kontrollansvariga igenom dina entreprenörers egenkontroller och ser så att de överensstämmer med den kontrollplan vi tagit fram för ditt projekt. Det är ditt ansvar som byggherre att dina entreprenörer upprättar egenkontroller som stämmer överens med kontrollplanen. Under byggskedet vill vanligtvis kommunen komma ut på ett arbetsplatsbesök där vi träffar dem och de stämmer av hur bygget fortskrider.

När byggarbetena börjar bli klara och all dokumentation finns framme så bokar vi ett slutsamråd med kommunen. Återigen kommer kommunen ut på plats för ett möte. Under mötet går vi igenom all dokumentation kommunen ställt krav på att vi ska redovisa och så går vi igenom kontrollplanen du har fått beslutad. Vi måste nu kunna verifiera att samtliga kontroller i kontrollplanen har blivit utförda. Går allt som det ska får du nu ett slutbesked av kommunen och bygglovsprocessen är avslutad.

 eller ring